Microsoft Office Word
uređuje Dragan Grbić

Bookmark and Share
Matična strana sajta
  Novo na sajtu
  Mapa sajta
  Beleške
  Kontakt
  Pretraga MSKB

 Blog Praktikuma
  RSS feed
  P@W @Tw

  Izvezi stranicu u PDF
 
Office Praktikum

Još o Wordu
 


Skoro svakodnevno slušamo
  Radio Paradise:
  eklektični muzički online radio bez reklama!
 

 
       

Sponzori sajta

SBB CS 1.6 game server: 82.117.200.1
 
Connectivity by SBB

 
Suština pasijansa
Suština pasijansa
 


 

Informacije

NOVOSTI

I još dva nova priloga o Excelu
Novi prilozi o Wordu
Novi i prilozi u temi "razno o Officeu"
Novi članci o novostima u Officeu 2010!

SADRŽAJI ZA PREUZIMANJE

Lokalizacija Total Commandera 7.51Obe jezičke školjke za popularni program na srpskom sad funkcionišu u bilo kojoj varijanti Windowsa!
RNDalica.ExcelDodatak za Excel 2007/2010 za generisanje slučajnih podataka!
YuConv.ExcelDodatak za Excel 2007/2010 za konverziju pisama!
YuConvNetDodatak za Word 2007/2010 za konverziju pisama i kodnih rasporeda!

SKREĆEMO PAŽNJU

Kako pretraživati MSKB
a pronaći ćete i još mnogo novih sadržaja...

KONTAKT

Da li znate za pravila koja važe pri kontaktu sa nama? Molimo vas da se obavestite o tome!
 
POZIVAMO VAS

i prenesite svoja iskustva. Najbolji prilozi će biti objavljeni.

  (C) 2000-2010 Praktikum na Webu
 

Pravila kucanja u Wordu

Nivo:  NIVO 2 - klinite za objašnjenje


Moj stari korespondent, kolega Pavle Pejak, piše mi o mukama koje ima u susretu sa velikim brojem maturskih, diplomskih, seminarskih i ostalih radova koje mu klijenti donose na uslužno štampanje. Uočava koliko su korisnici Worda skloni nepoštovanju osnovnih pravila u kucanju. Takođe, pravilno zapaža da gotovo nijedan priručnik za primenu ovog programa ne navodi ta prosta, ali izuzetno važna pravila

Mada vam se može činiti banalnim, a možda ste i sami skloni da pravite neke slične omaške, moram vam reći da kolega Pejak govori o izuzetno važnoj stvari: ukoliko ne poštujete pravila kucanja, prilikom izmena u karakteristikama stranice ili u opisima stilova, možete napraviti totalnu katastrofu od preloma! Najzad, ako ne poštujete pravila kucanja kao pravopisnu normu, čitaoci dokumenta će steći loše mišljenje o vama.

Uz zahvalnost na izuzetno korisnom prilogu, a takođe uz obećanje da će svi moji budući priručnici o Wordu sadržati i ta pravila kao obavezni uvodni deo, prenosim vam ih ovde.

Neka pravila za ispravno kucanje teksta u Wordu

 
  1. Znakovi interpunkcije (.,;:!?) se kucaju neposredno iza poslednjeg slova u reči, a iza njih se kuca jedan razmak.
 
  2. Na kraju pasusa, iza znaka interpunkcije ne treba kucati razmak, nego znak za novi red (Enter). Pasus ne sme da počinje razmakom.
 
  3. Između dve reči kuca se isključivo jedan razmak. Naglašene reči ne treba kucati sa razmakom između slova.
 
  4. Pre znaka za otvaranje navoda i otvorene zagrade kuca se razmak, a neposredno iza kuca se slovo. Znak za zatvaranje navoda i zatvorena zagrada se kucaju neposredno iza slova, neposredno iza sledi razmak ili znak interpunkcije.
 
  5. Aritmetički znakovi (+ - x : =) uvek se kucaju kao samostalne reči, sa razmakom ispred i iza njih. Izuzetak je dvotačka kada se koristi u funkciji oznake razmere, kada se kuca bez razmaka (npr. R 1:100).
 
  6. Procenat i promil (%, ‰), ako stoje uz broj, kucaju se bez razmaka (npr. 100%).
 
  7. Merne oznake se kucaju sa razmakom ispred i iza (npr. "ostalo je 5 km do...").
 
  8. Numerički zapis datuma se ispisuje u redosledu brojeva dan, mesec i godina, sa tačkama i bez razmaka (1.7.2005.). Načelno, vodeće nule u broju dana i meseca se ne kucaju, mada postoje pravila odstupanja u tehničkim dokumentima (01.07.2005.).
 
  9. Decimalni brojevi se kucaju sa zarezom kao znakom za razdvajanje celog i decimalnog dela, bez razmaka (1,234). Tačka se može koristiti kao znak za razdvajanje klasa, što se često koristi za pisanje novčanih iznosa (1.234,56).
 
 10. Latinično slovo đ nikad ne treba kucati kao dvoznak dj.
 

U međuvremenu, kolega Pejak je otišao i korak dalje: sabirajući uzorke grešaka u loše otkucanim tekstovima, napravio je VBA makro koji lovi probleme i ispravlja ih.

Sub DaktiloIspravka()
' Pavle Pejak Novi Sad

Dim strF$(21)
Dim strR$(21)
Dim b As Boolean
Dim i As Byte

Application.ScreenUpdating = False
Selection.HomeKey Unit:=wdStory, Extend:=wdMove

' Znaci interpunkcije
strF$(0) = " .": strR$(0) = "."
strF$(1) = ".": strR$(1) = ". "
strF$(2) = " :": strR$(2) = ":"
strF$(3) = ":": strR$(3) = ": "
strF$(4) = " ,": strR$(4) = ","
strF$(5) = ",": strR$(5) = ", "
strF$(6) = " ;": strR$(6) = "; "
strF$(7) = ";": strR$(7) = "; "
strF$(8) = " !": strR$(8) = "!"
strF$(9) = "!": strR$(9) = "! "
strF$(10) = " ?": strR$(10) = "?"
strF$(11) = "?": strR$(11) = "? "

' Zagrade
strF$(12) = "( ": strR$(12) = "("
strF$(13) = "(": strR$(13) = " ("
strF$(14) = " )": strR$(14) = ")"
strF$(15) = ")": strR$(15) = ") "

strF$(16) = ") .": strR$(16) = ")."
strF$(17) = ") :": strR$(17) = "):"
strF$(18) = ") ,": strR$(18) = "),"
strF$(19) = ") ;": strR$(19) = ");"
strF$(20) = ") ?": strR$(20) = ")?"
strF$(21) = ") !": strR$(21) = ")!"

For i = 0 To 21
  Selection.Find.Execute findtext:=strF$(i), replacewith:=strR$(i), Replace:=wdReplaceAll
Next i

' Uklanjanje tabulatora na početku i kraju pasusa
strF$(0) = "^p^t": strR$(0) = "^p"
strF$(1) = "^t^p": strR$(1) = "^p"

' Uklanjanje praznih pasusa i razmaka na početku i kraju pasusa
strF$(2) = "^p^w": strR$(2) = "^p"
strF$(3) = "^w^p": strR$(3) = "^p"
strF$(4) = "^p^p": strR$(4) = "^p"

' višestruki razmaci
strF$(5) = "^w": strR$(5) = " "

' nemački navodnici
strF$(6) = "»": strR$(6) = ChrW(8220)
strF$(7) = "«": strR$(7) = ChrW(8222)

For i = 0 To 6
  Selection.Find.Execute findtext:=strF$(i), replacewith:=strR$(i), Replace:=wdReplaceAll
Next i

Selection.HomeKey Unit:=wdStory, Extend:=wdMove

Application.ScreenUpdating = True

End Sub

 

  (C) 2000-2011 Praktikum na Webu

Pavle Pejak, jun 2005; PC 113


 
 

Vrh stranice  Prethodna stranica  Naslovna strana  Mapa sajta  Pretraga

AFORIZAM ZA DANAS OVIH DANA SLUŠAMO...

Copyright © Praktikum na Webu, 2000-2011; Valinor Design; sva prava pridržana.